Projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli – współpraca

Akademia Nauki  ma ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze przygotowania projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS. Co roku skutecznie pozyskuje dofinansowanie na realizację projektów unijnych, które realizuje w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2019 roku planowanych jest wiele inwestycji edukacyjnych zarówno dla przedszkoli samorządowych i prywatnych, jak również dla szkół podstawowych w woj. podlaskim. 

W tym miejscu chcemy zaprosić do współpracy zainteresowanych Dyrektorów szkół i przedszkoli. Proponujemy bezpłatne napisanie projektu edukacyjnego, jego koordynowanie i ścisłą współpracę przy realizacji.

Planowane konkursy na bieżący rok zostaną ogłoszone w maju i październiku:

 • dla przedszkoli z poddziałania 3.1.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ogłoszony zostanie przez Wojewódzki Urząd Pracy ( październik 2019)
 • dla szkół z poddziałania 3.1.2 – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych – ogłoszony zostanie przez Urząd Marszałkowski (maj 2019)

Projekt edukacyjny zakłada wsparcie:

 • w zakresie nowoczesnych metod nauczania i efektywnego kształcenia dzieci jak i nauczycieli
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych dzieci
 • podniesienie jakości procesu kształcenia
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością
 • …a dodatkowo uwzględnienie wsparcia zaproponowanego przez placówkę

Korzyści płynące z realizacji projektu:

  – wyposażenie przedszkola/szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w zależności od wyboru modułów szkoleniowych mogą to być: tablety,laptopy, tablice multimedialne, mikroskopy, laboratorium chemiczne i inne.),

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej,

– dodatkowa praca dla nauczycieli placówki (po wcześniejszym szkoleniu z technik efektywnej nauki),

– poprawa jakości nauczania,

– dodatkowe wynagrodzenie dla Dyrektora przedszkola/szkoły za koordynowanie projektu wewnątrz placówki

– zwiększenie poziomu zdawalności egzaminów i podniesienie średniej ocen (w szkołach)

 

Wspólnie z placówką ustalana jest forma współpracy przy projekcie ( do wyboru):

 • partnerstwo,
 • podwykonawstwo
 • lub realizacja projektu wspólnie z przedszkolem/szkołą/gminą.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wszelkimi dodatkowymi dokumentami, niezbędnymi do jego złożenia, przygotowuje Akademia Nauki. Dodatkowo w toku realizacji projektu, rolą Akademii Nauki byłoby operacyjne zarządzanie projektem (w tym bieżąca współpraca z Dyrektorem placówki i wykonawcami działań) i jego rozliczenie. Placówka byłaby odpowiedzialna za podjęcie współpracy ze strony nauczycieli – jako organu prowadzącego oraz zagwarantowanie wniesienia wkładu własnego w postaci udostępnienia sal do przeprowadzenia zajęć dla uczniów (w ramach projektu oraz diagnozy potrzeb placówki). Koordynatorem otrzymującym wynagrodzenie ze strony szkoły/przedszkola byłaby osoba wyznaczona przez placówkę (najczęściej jest to Dyrektor przedszkola).

W poprzednim działaniu 3.1.1 Akademia Nauki podjęła współpracę w napisaniu projektu szkoleniowego na wyposażenie placówek oraz szkolenia dzieci i nauczycieli dla pięciu przedszkoli w Białymstoku:

– Przedszkole Samorządowe nr 2,

– Przedszkole Samorządowe nr 25

– Przedszkole Samorządowe nr 49,

– Przedszkole Samorządowe nr 51,

– Niepubliczne Przedszkole nr 1

Dzieciom zostały zaproponowane moduły szkoleniowe takie jak: eksperymenty chemiczne, matematyka na tabletach, czytanie globalne, techniki pamięciowe. Nauczyciele z każdej placówki zostali przeszkoleni z technik efektywnego nauczania. Wszystkie w/w przedszkola zakończą projekty w roku 2019.

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów oferty bądź skorzystania z formularza zgłoszeniowego.

tel: 502547797

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól

3 + 0 = ?