Kurs języka angielskiego dla wychowawczyń przedszkolnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Wejście w życie powyższego Rozporządzenia, pozwala nauczycielom przedszkolnym na nauczanie języka angielskiego w swoich miejscach pracy, jeśli spełnią wymagania określone w par. 4 oraz par. 11 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1207), gdyż języków obcych nowożytnych w przedszkolach mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych – także osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, pod warunkiem że legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Zmieniona podstawa programowa będzie stosowana:

od dnia 1 września 2014 roku – fakultatywnie do wszystkich lub niektórych oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, na podstawie decyzji Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w zależności od możliwości organizacyjnych placówki;

od dnia 1 września 2015 roku – obligatoryjnie do wszystkich dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, czyli do grup 5-latków;

od dnia 1 września 2017 roku – obligatoryjnie do wszystkich oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie.

W związku z powyższym Akademia Nauki przygotowała dla Państwa ofertę nauki języka angielskiego przygotowującą do zdania Międzynarodowego Egzaminu TOEFL®, który z minimalnym wymaganym wynikiem 57/120 punktów, spełnia wymogi określone w ministerialnym rozporządzeniu. Wypełnia to ministerialne założenia określone w rozporządzeniu, że do dnia 1 września 2015 roku osoby takie będą musiały uzupełnić kwalifikacje z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego poprzez jej udokumentowanie za pomocą zewnętrznego certyfikatu językowego.

            Cena za 60 godzin nauki to 740 zł brutto od osoby. Zapewniamy kwalifikacje językowe na odpowiedni poziom językowy. Grupy liczą od 6 do 10 osób. Podręcznik przygotowujący do egzaminu jest kosztem dodatkowym, jak też sam egzamin zewnętrzny. Uprzejmie prosimy o rozważenie naszej oferty i kontakt z nami w przypadku pytań:

Więcej informacji o certyfiakcie TOEFL® tutaj.