Projekt pt.: ” Szansa na sukces w Zawadach”,  Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Projekt realizowany przez Akademię Nauki w  Białymstoku w porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Zawadach w okresie 01.09.2018-30.06.2020

INFORMACJE O PROJEKCIE

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

 

  • AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ZAWADACH realizują projekt pt.: „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”
  • Numer projektu: RPO.03.01.01-02-0217/16
  • Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dofinansowanie w wysokości 554 283,75; wartość projektu: 525 067,75.\
  • Czas trwanie projektu: 01.09.2018 – 30.06.2020
  • Cel projektu: Podniesienie sprawności nauczania (podniesienie wiedzy i kompetencji 18 nauczycieli 14 kobiet/4 mężczyzn) oraz umiejętności i samodzielnego uczenia się, a także poprawa wyników osiągalnych w nauce przez 111 osób (62 kobiet, 49 mężczyzn) uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach do końca 06.2020 r. poprzez wprowadzenie zajęć wzmacniających kompetencje kluczowe, wspierające postawy przedsiębiorcze, kreatywne, inicjatywne i innowacyjne u uczniów oraz doposażenie szkolnych pracowni.
  1. REKRUTACJA:
  • projektem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zawadach
  • rekrutacja odbywać się będzie od 20.09.2018 do 12.10.2018 w Szkole Podstawowej
   w Zawadach poprzez zgłoszenie udziału koordynatorowi lokalnemu/ dyr. Szkoły (nauczyciele) i wychowawcom klas (uczniowie). Zgłoszenie odbywać się będzie
   na formularzu zgłoszeniowym przekazanym nauczycielom, uczniom poprzez wychowawców klas oraz dostępnym u dyrektora szkoły. W przypadku zgłoszenia się większej liczny uczestników projektu, możliwy będzie ich udział w projekcie poprzez dołączenie do grup – średnio zakłada się 10 osób w grupie.
  1. Zadania
   a) Działania skierowane do uczniów:
  • kompetencje kluczowe – zajęcia przyrodnicze – 500 godzin dydaktycznych łącznie dla wszystkich grup. Zajęcia obejmować będą: zagadnienia rozwojowe z przyrody (dzieci z kl.IV), biologię w teorii i praktyce (dzieci z kl. VII/VIII), fizykę (dzieci z kl.VII/VIII), chemię (dzieci z kl.VII/VIII) oraz geografię (dzieci z kl.VII/VIII),
  • kompetencje kluczowe – zajęcia informatyczne – 100 godzin łącznie dla wszystkich grup (dzieci z kl.VII/VIII),. Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z projektowaniem stron WWW;
  • kompetencje kluczowe – Umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne
   – Efektywna nauka
   – 1248 godzin dydaktycznych łącznie dla wszystkich grup; zajęcia dla dzieci z kl. I – VIII;
  • kompetencje kluczowe – zajęcia matematyczne– 400 godzin dydaktycznych łącznie dla wszystkich grup. Zajęcia obejmować będą: zadania wyrównawcze z matematyki (dzieci z kl VI i kontynuacja w kl. VII), zadania wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem IT (dzieci z kl.VII/VIII), zadania rozwojowe z matematyki z wykorzystaniem IT (dzieci z kl.VII/VIII) oraz zajęcia rozwojowe – Mały, kreatywny ekonom (dzieci z kl.I/II);
  • kompetencje kluczowe – umiejętność porozumiewania się w językach obcych – 490 godzin dydaktycznych łącznie dla wszystkich grup. Odbędą się zajęcia rozwojowe z języków: niemieckiego (dzieci z kl. VI i kontynuacja w kl. VII oraz dzieci z kl. VIII) i angielskiego (dzieci z kl.VII/VIII oraz dzieci z kl. VIII) oraz zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze z języka angielskiego (dzieci z kl.IV/V).

   b) Wsparcie nauczycieli:

  • warsztat efektywne kształcenie – 40 godzin na grupę (2 grupy śr. po 9 osób x 40 godzin). Warsztaty obejmować będą przygotowanie, wdrożenie i wykorzystanie autorskich programów rozwojowych, a także wykorzystanie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (Mądre Dziecko, Uczeń z charakterem, Gimnazjalista
   z Klasą). Warsztat obejmuje obszary takie, jak: techniki szybkiego czytania, czytanie globalne, techniki pamięciowe, techniki mentalnego treningu aktywizacyjnego, indywidualne wzorce myślenia, techniki koncentracji i relaksu oraz umiejętność notowania metodą Map Myśli. Zajęcia przeprowadzone zostaną w oparciu o autorskie scenariusze, które zawierają kształtowanie i rozwijanie podstaw i umiejętności kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

   c) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania z nauk przyrodniczych 
   i matematycznych

Zapytanie Koordynator