Białystok, dnia 19.02.2019  r.

ZAPYTANIE NA USŁUGĘ DOWOŻENIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU  „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Zapytanie jest realizowane w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020, priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie  3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka / ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, II piętro
osoba do kontaktów: Emilia Seroka / e-mail: bialystok@akn.pl


II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest dowóz Uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”. Okres realizacji usługi: marzec 2019 – czerwiec 2020 (14 miesięcy z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019 r.)
Do zadań Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przez ten 14 miesięcy maksymalnie 60 Uczniom zamieszkałym w Zawadach oraz okolicach Zawad (do 30 km od Zawad) transportu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (Szkoła Podstawowa w Zawadach / ul .Kościuszki 2; 16-075 Zawady) w każdą sobotę w godzinach 8.00-18.00. Realizacja transportu będzie zgodna z harmonogramem dodatkowych zajęć dla uczniów, który zostanie przekazany Wykonawcy na początku każdego miesiąca kalendarzowego. Usługa będzie rozliczna poprzez stałą ryczałtową opłatę miesięczną dla Wykonawcy.
O realizacją opisanej wyżej dostawy mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają uprawnienie do realizacji przedmioty zapytania.


III. OCENA OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najbardziej konkurencyjna cenowo / najniższa cena.


IV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z: Emilia Seroka / email: bialystok@akn.pl


V. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25 lutego 2019 roku do godz. 16.00. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Plik do pobrania: