ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019 – RPO.03.01.02-20-0217/16 na Wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1159557

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku podmiotu gospodarczego zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu).
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana. 
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 stycznia 2019 roku do godz. 16.00 lub przesłać do dnia 17 stycznia 2019 roku do godz. 24.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: bialystok@akn.pl.
Ponadto w przypadku osobistego dostarczenia oferty kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH – zapytanie ofertowe nr 1/01/2019 – RPO.03.01.02-20-0217/16 ” .
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bialystok@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Seroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48572333683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest wyłonienie Wykonawcy/ców, którzy zrealizują dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zawadach w szczególności (szczegółowa specyfikacja sprzętu oraz pomocy dydaktycznych zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Zapytanie składa się z następujących części:
Cześć 1 – wyposażanie pracowni do nauk przyrodniczych i matematycznych – 107 elementów
Cześć 2 – wyposażanie pracowni biologicznej – 20 elementów
Cześć 3 – wyposażanie pracowni biologicznej – 46 elementów
Cześć 4 – wyposażanie pracowni geograficznej – 17 elementów
Cześć 5 – wyposażanie pracowni fizycznej – 1 element

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami (m.in. wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej). Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania i bez oznak otwierania.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce dostawy: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, II piętro. 
Termin dostawy: do 28.02.2019 r.

Załączniki

AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto realizacji zamówienia 70%. Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru: Pc – ocena oferty za kryterium cenowe.
Pc = najniższa oferowana cena/cena badanej oferty x 70 punktów 

2. Termin dostawy 30%. Porównanie złożonych ofert nastąpi wg następujących zasad:
Termin dostawy do 5 dni – 30 punktów
Termin dostawy do 10 dni – 25 punktów
Termin dostawy do 15 dni – 20 punktów
Termin dostawy do 20 dni – 15 punktów
Termin dostawy do 25 dni – 10 punktów
Termin dostawy do 30 dni – 5 punktów
Termin dostawy do powyżej 30 dni – 0 punktów

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

Adres

Legionowa 14/16

15-009 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857443210

NIP

9661616441

Tytuł projektu

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0217/16-00