Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 13-11-2018

Numer ogłoszenia 1146662

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku podmiotu gospodarczego zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu).
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 listopada 2018 roku do godz. 16.00; lub przesłać do dnia 13 listopada 2018 roku do godz. 24.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: bialystok@akn.pl. Ponadto w przypadku osobistego dostarczenia oferty kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH – zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 – RPO.03.01.02-20-0217/16 ”
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bialystok@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Seroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 744 32 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest realizacja zajęć dydaktycznych dla Uczniów/ Uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Zawady

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów do realizacji zajęć dydaktycznych dla Uczniów/ Uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytanie jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla Uczniów/ Uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”. Zapytanie składa się z 13 części:
Część I – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 220 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część II – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 150 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część III – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć z biologii w teorii i praktyce dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część IV – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przyrody dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część V – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z fizyki dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część VI – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z chemii dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część VII – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z geografii dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część VIII – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część IX – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część X – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć z projektowania stron www dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część XI – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część XII – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem IT dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Część XIII – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć rozwojowych z wykorzystaniem IT z matematyki dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Miejsce realizacji zajęć – Szkoła Podstawowa w Zawadach / ul .Kościuszki 2; 16-075 Zawady.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy realizować w terminie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r. roku zgodnie harmonogramem otrzymanym od Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi zasadami:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym prze Zamawiającego oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami (we wszystkich częściach zapytania): Cena brutto realizacji zamówienia -100%. Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru: Pc (Ocena oferty) = najniższa oferowana cena /cena badanej oferty x 100 punktów

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA

Adres

Legionowa 14/16

15-009 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857443210

Fax

857443210

NIP

9661616441

Tytuł projektu

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0217/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 220 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Dariusz Dąbrowski, ul. Żubrów 16/2, 15-540 Białystok, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część II – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 150 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Katarzyna Sawicka, ul. Gruntowa 6a/27, Białystok, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Oferta 2. Iwona Słomczewska, Targonie Wity, 16-075 Zawady, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część III – przeprowadzenie zajęć z biologii w teorii i praktyce dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Jadwiga Wasilewska, ul. Wiejska 62/45, 15-352 Białystok, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część IV – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przyrody dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Agnieszka Tołczyk, Łaś-Moczydłowo 1, 16-075 Zawady, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część V – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z fizyki dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Agnieszka Tołczyk, Łaś-Moczydłowo 1, 16-075 Zawady, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część VI – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z chemii dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Mariusz Kruszewski, ul. Pileckiego7/29, 15-687 Białystok, wpłynęło: 12.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część VII – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z geografii dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Grażyna Zajkowska-Bielwaska, Targonie Wielkie 13, 16-075 Zawady, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część VIII – przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 1. Paweł Grabowski, Zawady-Kolonia 17, 16-075 Zawady, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Oferta 2. Agnieszka Szymańska, Konopki-Klimki 10, 16-075 Zawady, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część IX – przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych (45-minutowych) w okresie od 20.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
Oferta 2. Renata Konopka, ul. Kręta 10/9, 15-345 Białystok, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część X – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć z projektowania stron www dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach
Oferta 1. Mariusz Kruszewski, ul. Pileckiego7/29, 15-687 Białystok, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część XI – przeprowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Zawadach
Oferta 1. Katarzyna Sawicka, ul. Gruntowa 6a/27, Białystok, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Oferta 2. Iwona Słomczewska, Targonie Wity, 16-075 Zawady, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część XII – przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem IT
Oferta 1. Mariusz Kruszewski, ul. Pileckiego7/29, 15-687 Białystok, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto
Część XIII – Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć rozwojowych z wykorzystaniem IT z matematyki
Oferta 1. Agnieszka Szymańska, Konopki-Klimki 10, 16-075 Zawady, wpłynęło: 13.11.2018r , cena- 63,00 zł brutto