Szanowni Państwo,

W związku ze złożeniem przez Państwa oferty na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2018 – RPO.03.01.02-20-0217/16 na Wyposażenie pracowni dydaktycznych  Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu  „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH” informujemy, iż zgodnie z zapisem z dokumentacji paragraf  „XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  – Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny”  jesteśmy zmuszeni do unieważnienia niniejszego zapytania.  Wynika to z faktu, iż w przypadku jednego Oferenta do biura projektu wpłynął protest  w którym pojawiły  się uzasadnione  zastrzeżenie co do jednego z kryteriów oceny ofert – termin dostawy. Błędnie zostało przyjęte założenie, iż realny termin zawarcia umów  to 20.12.2018 r. (nie przewidzieliśmy, iż w przypadku części ofert niezbędne będzie zwrócenie się do oferentów o wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert), a termin dostawy podlegający ocenie będzie liczony od tej daty.  Kryterium te zostało niepoprawnie sformułowane w zapytaniu ofertowym i uniemożliwia dokonania prawidłowej oceny (waga punktowa kryterium : 30 pkt). Dlatego też w przeciągu kilku dni planujemy ponowne uruchomienia zapytania ofertowego z naniesionymi poprawkami o czym mailowo Państwa poinformujemy i  poprosimy o ponowne złożenie ofert.

Termin składania ofert: do dnia 20-12-2018

Numer ogłoszenia: 1155246

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta; 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku podmiotu gospodarczego zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu).
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana. 
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00; lub przesłać do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 24.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: bialystok@akn.pl
Ponadto w przypadku osobistego dostarczenia oferty kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH – zapytanie ofertowe nr 1/12/2018 – RPO.03.01.02-20-0217/16 ” 
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bialystok@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emila Seroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 744 32 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zawadach w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zawadach, w szczególności:
I Przyrządy i urządzenia do obserwacji (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych) 
II Mikroskopy (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
III Mikroskop z kamerą USB
IV Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych) 
V Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
VI Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
VII Globusy, mapy (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
VIII Modele (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
IX Plansze (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
X Przewodniki, atlasy (pracownie do nauk przyrodniczych i matematycznych)
XI Mikroskop z podłączeniem do komputera (pracownia biologiczna) 
XII Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów oraz obserwacji (pracownia biologiczna) 
XIII Preparaty trwałe, mapy atlasy, roczniki statystyczne, inne (pomoce dydaktyczne) 
XIV Modele (pracownia biologiczna) 
XV Wyposażenie pracowni (pracownia chemiczna) 
XVI Szafa metalowa z odciągiem na odczynniki (pracownia chemiczna) 
XVII Dygestorium (pracownia chemiczna) 
XVIII Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów oraz obserwacji (pracownia chemiczna) 
XIX Czasza grzejna (pracownia chemiczna) 
XX Odczynniki, substancje chemiczne, środki czystości (pracownia chemiczna) 
XXI Pomoce dydaktyczne (pracownia chemiczna) 
XXII Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów oraz obserwacji (pracownia geograficzna) 
XXIII Pomoce dydaktyczne (pracownia geograficzna)
XXIV Tellurium lub inny model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Słońca i Księżyca (pracownia geograficzna)
XXV Maszyna elektrostatyczna (pracownia fizyczna)
Szczegółowy opis dostawy w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

39162000-5

Nazwa kodu CPV

Pomoce naukowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce dostawy: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka / ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, II piętro. 
Termin dostawy: do 31.01.2019 r. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym terminie, rozładunek, wniesienie) na własny koszt i ryzyko. W przypadku stwierdzania, ze dostarczone urządzenia i produkty:
a) są uszkodzone, posiadaj wady uniemożliwiające ich użytkowanie
b) nie odpowiadaj pod względem jakości i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego
Wykonawca na własny koszt wymieni je na nowe, prawidłowe i niewadliwe w terminie 7 dni od stwierdzenia powyższych faktów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Cena brutto realizacji zamówienia 70%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pc – ocena oferty za kryterium cenowe
Pc = najniższa oferowana cena /cena badanej oferty x 70 punktów 

2.Termin dostawy 30%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pd – ocena oferty za kryterium terminu dostawy
Pd =najniższa liczba dni deklarowanej dostawy badanych ofert /liczba dni deklarowanej dostawy badanej oferty x 30 punktów

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA

Adres

Legionowa 14/16

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857443210

Fax

NIP

9661616441

Tytuł projektu

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0217/16-00