Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1171173

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku podmiotu gospodarczego zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu).
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana. 
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: bialystok@akn.pl do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 16.00 .
Ponadto w przypadku osobistego dostarczenia oferty kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH – zapytanie ofertowe nr 2/01/2019 – RPO.03.01.02-20-0217/16 ” .
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bialystok@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Seroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48572333683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa 210 kompletów materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć z zakresu Efektywnej Nauki dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadach (klasy I-VII). Materiały dydaktyczne będą przeznaczone do nauki z zakresu: efektywnej nauki, umiejętności uczenia się, kreatywności, ćwiczenia pamięci i koncentracji, pracy zespołowej. Materiały muszą zawierać treści pozwalające na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności czytania, czytania globalnego, poprzez gry, zabawy, dramę i eksperymenty. Projekt zakłada 52 godzin dydaktycznych na jeden poziom nauki, 104 godziny dydaktycznych na dwa poziomy Nauki dla 12 grup Uczniów z klas I-VII SP. W skład kompletu materiałów dydaktycznych powinny wejść:

Zajęcia na pierwszy poziom (105 kompletów): 
 podręcznik do nauki na pierwszy poziom (52 godziny dydaktyczne) m.in. w formie formularzy ćwiczeń oprawionych w segregator
 zestaw 10 kości do gry do ćwiczeń na poszerzenie pola widzenia i jednostki informacyjnej
 komplet 5 wskaźników do treningu czytania
 kółeczka do synchronizacji półkul mózgu, dyplomy i certyfikaty
 dodatkowe materiały: flashcarty, piłki, kółka do kinetyki czytania
Zajęcia na drugi poziom (105 kompletów): 
 podręcznik do nauki na drugi poziom (52 godziny dydaktyczne) m.in. w formie formularzy ćwiczeń oprawionych w segregator
 zestaw 10 kości do gry do ćwiczeń na poszerzenie pola widzenia i jednostki informacyjnej
 komplet 5 wskaźników do treningu czytania
 kółeczka do synchronizacji półkul mózgu, dyplomy i certyfikaty
 dodatkowe materiały: flashcarty, piłki, kółka do kinetyki czytania
Zamawiający nie dopuszcza do oferowania przedmiotu zamówienia w formie opracowanego skryptu. W związku z tym dostarczone materiały powinny być zszyte/wpięte, włożone w teczkę dedykowaną Uczniom/ klejone. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt.

Kod CPV

39162200-7

Nazwa kodu CPV

Pomoce i artykuły szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: maksymalnie do 15.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

70% cena
30% termin dostawy

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA

Adres

Legionowa 14/16

15-009 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857443210

NIP

9661616441

Tytuł projektu

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0217/16-00