Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1171168

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku podmiotu gospodarczego zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu).
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana. 
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16 II piętro, 15-099 Białystok) w terminie nieprzekraczalnym lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: bialystok@akn.pl do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 16.00.
Ponadto w przypadku osobistego dostarczenia oferty kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na na realizacje zajęć w zakresu EFEKTYWNEJ NAUKI dla uczniów w ramach projektu SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH – zapytanie ofertowe nr 3/01/2019 – RPO.03.01.02-20-0217/16 ” .
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bialystok@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Seroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48572333683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zajęć w zakresu EFEKTYWNEJ NAUKI dla uczniów w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji zajęć w zakresu EFEKTYWNEJ NAUKI dla uczniów w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu Efektywnej Nauki dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadach (klasy I-VII). Projekt zakłada 52 godzin dydaktycznych na jeden poziom nauki, 104 godziny dydaktycznych na dwa poziomy nauki dla 12 grup liczących do 12 Uczniów. Zajęcia realizowane będą w dni powszednie (godziny popołudniowe) oraz weekendy w modułach do 4 godzin dydaktycznych w przypadku jednej grupy w trakcie roku szkolnego 2018/19 oraz 2019/2020. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie przekazany Wykonawcy/om na początek każdego miesiąca kalendarzowego. 

Zakres kursu: techniki pamięciowe, rozwijanie umiejętności szkolnych, posługiwanie się umysłowymi narzędziami, które pomagają w opanowaniu szkolnego materiału, rozwijane są zdolności logicznego myślenia; kształtuje się kreatywność podejścia do zagadnień; pobudzanie wyobraźni przestrzennej, rozwój kreatywności, rozwój logicznego myślenia oraz myślenia abstrakcyjnego, umiejętność prowadzenia dyskusji, efektywna praca w zespole, ćwiczenia koncentracji. 

Celem zajęć będzie nabycie rzez Uczniów umiejętności takich jak : szybkie czytanie; techniki pamięciowe; mapy myśli; twórcze myślenie; strategie uczenia się; mentalny trening aktywizacyjny.

Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy/ów należeć będzie prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia, w tym:
a. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestników szkolenia
b. ankiet oraz sprawdzianów efektów kształcenia się Uczniów
Wzory powyższych dokumentów będą przekazane Wykonawcy na etapie podpisywania umowy. 

Z uwagi na ilość godzin realizacji zajęć Oferenci deklarują w ofercie liczbę godzin zajęć jaką chcą zrealizować. Dopuszczamy wybór więcej niż jednego Wykonawcy z uwagi na sumaryczną ilość godzin dydaktycznych do zrealizowania (12 grup x 104 godziny dydaktyczne).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zajęć: od 16.03.2019 r. do 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizacją opisanej wyżej dostawy mogą się ubiegać Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem realizacji zajęć jest posiadanie certyfikatu/dyplomu trenera Efektywnej Nauki. W przypadku osób fizycznych do oferty należy załączyć kserokopię certyfikatu/dyplomu, a w przypadku osoby prawnej, podmiotu prawnego albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej certyfikaty/dyplomy osób dedykowanych do prowadzenie kursów z Efektywnej Nauki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA NAUKI EMILIA KAROLINA SEROKA

Adres

Legionowa 14/16

15-009 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefon

857443210

NIP

9661616441

Tytuł projektu

„SZANSA NA SUKCES W ZAWADACH”

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0217/16-00