Polityka prywatności

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz dzieci pozostających pod państwa opieką/kuratelą uczęszczających do: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą przy ul. Legionowej 14/16, 15-099 Białystok (dalej: Akademia lub zamiennie Administrator) oraz innych osób przez państwa wskazanych (zamiennie nazwanych dalej: Pana/Pani danych osobowych).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia, e-mail: bialystok@akn.pl

Akademia – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Akademii sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: Inspektor): Inspektor Ochrony Danych, tel. 737707082

Kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez Akademię w celach:

zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów/innych dokumentów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami/innymi dokumentami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji,
realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wrażliwych, w związku z postanowieniami Art. 6 ust. 1 lit. a-c, e-f i Art. 7 rozporządzenia RODO,
przetwarzania danych wizerunkowych osób korzystających z usług Akademii celem budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni,
marketingu usług Akademii – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia zawartych umów/innych dokumentów.
Źródła danych osobowych

Akademia przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani (np. dane podane na formularzach) oraz pozyskane z systemów IT, bądź instytucji (np. urząd, sąd, lekarz/poradnia) w granicach obowiązującego prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od łączących Pana/Panią z Akademią relacji, Administrator w uzasadnionych okolicznościach, w tym wynikających z obowiązującej litery prawa, może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
dane identyfikacyjne (np. PESEL),
dane wrażliwe (np. dane pochodzące od lekarza, poradni)
dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności),
dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów/innych dokumentów),
dane behawioralne (np. opis zachowania danej osoby),
dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z osobą komunikacji),
dane wizerunkowe (np. z monitoringu, zdjęć potwierdzających realizację celów/zadań Administratora).
Ujawnianie danych

Dostęp do danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W prawnie uzasadnionych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą Akademii (np. sąd, urząd administracji publicznej). Zawsze w takiej sytuacji Administrator dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. lekarz, ubezpieczyciel, IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
Administrator lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Administratora i Panią/Pana (np. banki w realizacji przelewów),
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne będące przedstawicielem strony w sporze sądowym,
podmioty, wobec których Pan/Pani wyraził/-a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
Realizacja praw

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zachowaniem postanowień wynikających z Art. 6 i 7 rozporządzenia RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, mają państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/innego dokumentu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe będzie przesłanie tych danych innemu administratorowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę wynikającą z przepisów szczególnych.

W przypadku zawierania/podpisywania umów/innych dokumentów umożliwiających objęcie przez Akademię opieką dzieci
i realizacją swych celów, podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług.

Wziąwszy pod uwagę powyższe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 pkt a-c, e-f ww. rozporządzenia RODO w szczególności w celu realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych, również na rzecz realizacji celów Akademii odnoszących się pośrednio bądź bezpośrednio do dziecka uczęszczającego do Akademii, pozostającego pod moją opieką bądź kuratelą.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych bądź podmioty uczestniczące w realizacji celu/ zadania/ zlecenia
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych/budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.