Regulamin sprzedaży sklepu

Regulamin sprzedaży sklepu

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 9661616441; REGON 200326304

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bialystok.akn.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


  §1
  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bialystok.akn.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność firmy Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzonej pod adresem  ul. Legionowa 14/16, NIP 9661616441, REGON 200326304 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Dostęp do treści regulaminu sklepu internetowego udostępniony jest klientom nieodpłatnie w każdym czasie na stronie internetowej www.bialystok.akn.pl. W szczególności Klienci mogą w każdym czasie pobrać, zarchiwizować, a także sporządzić wydruk treści regulaminu. Ponadto regulamin udostępniany jest klientom podczas składania zamówienia.
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail Sprzedawcy: bialystok@akn.pl), drogą pisemną (adres Sprzedawcy: ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok). Klienci mogą również porozumiewać się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach 9.00-18.00 (numer telefonu Sprzedawcy: 512 015 152).
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie www.bialystok.akn.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na sprzedaży kursów stacjonarnych i on-line.

 

§4

Zasady zawarcia umowy kupna sprzedaży

 Klient może złożyć zamówienie w każdym czasie poprzez stronę internetową www.bialystok.akn.pl. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.661§1Kodeksu cywilnego.

 1. Złożenie zamówienia stanowi wybór rodzaju produktu na stronie www.bialystok.akn.pl, kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”, uzupełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności, kliknięcie przycisku „kupuje i płacę”.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji gdy płatność nie zostanie zaksięgowana w wyżej wskazanym terminie, Sprzedawca jest uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni.
 3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się przez Regulaminem sklepu internetowego, a następnie do jego zaakceptowania.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej.
 5. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Jednocześnie powyższa wiadomość elektroniczna stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 

§5

Cena i płatność

 1. Ceny produktów dostępnych w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatność elektroniczna poprzez DotPay.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia zapłaty na konto sklepu internetowego.
 2. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§7

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, nr rachunku, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia oraz żądanie Klienta. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

 

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta, zaś klient nie zgadza się z powyższą decyzją, może on skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może między innymi zwrócić się o z wnioskiem rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z zawarciem umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Klient ma możliwość zwrócenia się również do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłącznie Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klientowi ma prawo dostępu do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
  prawo do przenoszenia danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy.

 

§10

Postanowienia związane z COVID-19

 1. W sytuacji wejścia w życie wytycznych lub ograniczeń wynikających z zarządzeń właściwych organów władzy odnoszących się do zapobiegania zakażeniu wirusem COVID-19 wydanych przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania, uniemożliwiających jego odbywanie się w formie stacjonarnej, usługa będzie świadczona w formie on – line na platformie wskazanej przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego drogą mailową lub telefoniczną o zmianie formy zakupionego kursu.
 3. Powyższe odnosi się również do innych wyjątkowych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację kursów w formie stacjonarnej.
 4. Z uwagi na powyższe Kupujący poprzez zaakceptowanie niniejszego regulamin wyraża zgodę na wyżej wskazaną możliwość zmiany formy prowadzenia kursu.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane w sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

—————————————————-

Załącznik nr 1:

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu usługi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy w przypadku nie podjęcia realizacji usług:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

—————————————————-

 

Załącznik nr 2:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :

……………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów): ………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data: ……………………….