Regulamin kursów dla dzieci

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE

Regulamin kursu efektywnej nauki dla dzieci:
“Mały Odkrywca”, “Mądre Dziecko”, Uczeń z klasą, “Mistrzowie Matematyki”

oraz języka angielskiego dla dzieci:

“Mini English”, “Kids English”, “Teen English” zwanego dalej Kursem,

organizowanym przez Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku,

przy ul. Legionowej 14/16, zwaną dalej Akademią.

 

 §1
ZASADY OGÓLNE

 1. Akademia prowadzi odpłatne kursy dla dzieci efektywnej nauki “Mały Odkrywca”, “Mądre Dziecko”, “Uczeń z klasą”, “Mistrzowie Matematyki” oraz kursy języka angielskiego “Mini English”, “Kids English”, “Teen English” Obowiązują ceny zgodne z cennikiem na rok 2020/2021
 2. Kurs
 • “Mały Odkrywca” podzielony jest na trzy grupy, których wyznacznikiem jest wiek dziecka: “Zaczarowany Zajączek” 3-4 lata, “Bezludna Wyspa” 5-6 lat, “Dobrzy Kosmiczni Piraci” 6- lat
 • „Mądre Dziecko” podzielony jest na pięć grup, których wyznacznikiem jest wiek dziecka: „Przygoda na planecie Tina” 7 – 8 lata, “IQ Agenci -kontynuacja planety Tina” 8 – 9lat, „Galaktyczna Przygoda Jedi” 9 – 10 lat, “Uczeń z charakterem” 10- 12 lat
 • “Uczeń z klasą” 13-16 lat
 • “Mistrzowie Matematyki” kl.1 i 2, kl.3 i 4, kl. 5 i 6
 • “Mini English” 3-6 lat
 • Kids English 6-12 lat
 • Teens English kl.7 i 8
 1. Wszystkie kursy efektywnej nauki obejmują 28 spotkań dla dzieci. Kursy języka angielskiego obejmują 30 spotkań dla dzieci.
 2. W trakcie trwania kursu efektywnej nauki przewidziane są dwa bezpłatne spotkania warsztatowe dla Rodziców. Informacja o datach zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń.

 §2
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają:
 • “Mały Odkrywca”

“Zaczarowany Zajączek” 2 x po 30 minut każde

“Bezludna Wyspa” 5-6 lat 2 x 45 minut każde

“Dobrzy Kosmiczni Piraci” 6 – lat 2 x45 min każde

 • Mądre dziecko wszystkie poziomy 2 x 50 minut każde
 • Uczeń z klasą 2 x 50 minut każde
 • Mistrzowie Matematyki wszystkie poziomy 2x 50 minut każde
 • Mini English 1 x50 minut każde
 • Kids English 2×50 minut każde
 • Teens English 2×50 minut każde
 1. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Grupy liczą do 12 osób.
  W przypadku gdy po rozpoczęciu kursu dojdzie do zmniejszenia ilości uczestników grupy do 4 osób, Akademii przysługuje prawo do połączenia grup na tym samym poziomie zaawansowania. W sytuacji niemożności połączenia grup Akademia ma prawo do wypowiedzenia umowy.
 2. Akademia zobowiązuje się do informowania Rodziców/Opiekunów o okolicznościach związanych z organizacją kursu i informacjami dotyczącymi dziecka na numer kontaktowy wskazany w zawartej pomiędzy Akademią a Rodzicem/Opiekunem umowie.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
 4. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacji choroby lektora i niemożności znalezienia zastępstwa, a także z innych przyczyn losowych.
 5. W sytuacji wskazanej w § 2 ust. 5 zajęcia zostaną odpracowane poprzez wydłużenie czasu trwania kursu o ilość dni odpowiadających ilości dni z odwołanymi zajęciami.
 6. Akademia zobowiązuje się do poinformowania Rodziców/Opiekunów o odwołanych zajęciach w treści wiadomości sms na numer kontaktowy wskazany w zawartej pomiędzy Akademią a Rodzicem/Opiekunem umowie, co najmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć. W sytuacji, gdy przyczyna odwołania zajęć zaistniała w dniu, w którym zajęcia mają być odwołane, wówczas odwołanie zajęć nastąpi niezwłocznie po powzięciu przez Akademię informacji o niemożności przeprowadzenia zajęć.

 

 §3
NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

 1. Pojedyncze nieobecności Dziecka na zajęciach nie ulega odrobieniu.
 2. Tylko w sytuacji trzech nieobecności pod rząd Dziecka, Akademia umożliwia bezpłatne odrobienie tych zajęć w ramach jednych indywidualnych zajęć z trenerem prowadzącym zajęcia.
 3. Nieobecność Dziecka na zajęciach niezależnie od jej powodu (m. in. wyjazdy, choroby, zdarzenia losowe, itp.) nie powoduje obowiązku Akademii do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty z tytułu realizacji umowy.

 

 §4
PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do codziennego treningu z Dzieckiem w domu zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi po każdych zajęciach Dziecka, informacjami przekazanymi Rodzicowi/Opiekunowi podczas spotkań warsztatowych i konsultacjach z trenerem/lektorem.
 2. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do odbierania Dziecka niezwłocznie po zakończeniu zajęć. W przypadku niemożności wykonania powyższego, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego powiadomienia o tym fakcie pracownika sekretariatu Akademii pod nr tel. 512015152, 667772014
 3. Akademii przysługuje prawo do kontaktów telefonicznych w celach związanych z organizacją kursu i informacjami dotyczącymi Dziecka.
 4. Na terenie siedziby Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 

§5
ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Rodzi/Opiekun zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs.
 2. Płatność za kurs efektywnej nauki podzielona jest na 8 równych miesięcznych rat, i 9 rat w kursie języka angielskiego. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej raty w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia płatności w kolejnych miesięcznych ratach nie później niż do ostatniego dnia miesiąca zgodnie z harmonogramem.
 3. W sytuacji nieuiszczenia opłaty w terminach wynikających z § 5 ust. 2 Akademii przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
 4. Opłaty należy uiszczać w sekretariacie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy o numerze: 70 1050 1823 1000 0091 4733 4727. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który uiszczana jest opłata.
 5. Nieobecność Dziecka na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za kurs.

 

§6
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 1. W celu należytego wykonania umowy, Akademia zobowiązuje się do wyposażenia uczestniczącego w kursie Dziecka w niezbędne materiały dydaktyczne, w szczególności w podręcznik. Wartość podręczników efektywnej nauki to koszt 200 zł, wartość podręczników do języka angielskiego to koszt 150 zł.
 2. W sytuacji rozwiązania umowy przed terminem na który została zawarta, Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wydatków poczynionych przez Akademię w celu należytego wykonania zobowiązania, a mianowicie do zwrotu równowartości otrzymanego od Akademii podręcznika, o którym mowa w § 6 ust. 1.

 

§7
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Rodzic/Opiekun może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Umowę można wypowiedzieć z miesięcznym terminem. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej.
 3. Za datę otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnej rezygnacji z kursu do sekretariatu Akademii.
 4. Wypowiadając umowę Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uregulowania płatności za zaległe miesiące, tj. do dnia rozwiązania umowy, a także zwrotu wydatków poczynionych przez Akademię w celu należytego wykonania zobowiązania, o których mowa w § 6 regulaminu. Powyższy obowiązek istnieje także wówczas, gdy Rodzic/Opiekun po złożeniu wypowiedzenia, a przed rozwiązaniem umowy nie przyprowadza Dziecka na zajęcia.
 5. W przypadku dokonania płatności za cały kurs z góry, Akademia zobowiązuje się do zwrotu kwoty za zajęcia w terminie 14 dni od chwili rozwiązania umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 3 regulaminu. Jednocześnie na Rodzicu/Opiekunie ciąży obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 regulaminu. W tym celu Akademia ma prawo pomniejszyć wartość kwoty zwrotu o wartość podręcznika o którym mowa w § 6 ust. 1.

 

 §8
POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 I INNE

 1. W sytuacji wejścia w życie wytycznych lub ograniczeń wynikających z zarządzeń właściwych organów władzy odnoszących się do zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wydanych przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania, uniemożliwiających lub utrudniających jego odbywanie się w formie stacjonarnej, kurs będzie kontynuowany w formie on–line za pośrednictwem platformy Zoom/Skype/Teams lub innego komunikatora internetowego wskazanego przez Akademię w terminach i datach jak dotychczas.
 2. Na Rodzicu/Opiekunie spoczywa obowiązek zapewnienia Dziecku odpowiedniego sprzętu i łącza umożliwiającego prawidłowe uczestniczenie w zajęciach. Za utrudnienia w tym zakresie Akademia nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Akademia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rodziców/Opiekunów drogą mailową lub telefoniczną o zmianie formy kursu.
 4. Powyższe odnosi się również do innych wyjątkowych sytuacji, w tym siły wyższej, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które z jakiegokolwiek powodu uniemożliwiają lub utrudniają przeprowadzanie zajęć w trybie stacjonarnym – w siedzibie Akademii.
 5. Rodzic/Opiekun poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wyżej wskazaną możliwość zmiany formy prowadzenia kursu.
 6. Zmiana formy prowadzenia kursu, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do wypowiedzenia przedmiotowej umowy, jak też nie stanowi zaprzestania prowadzenia kursu i nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń finansowych od Akademii. Akademia w dalszym ciągu będzie prowadziła zajęcia zgodnie z przyjętym na siebie w umowie zobowiązaniem, w sposób wskazany w §8 ust. 1.